گزارش منابع

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مجموع مدارک موجود 9660
  کتابخانه دانشکده بهداشت
مجموع مدارک موجود 1662