مشاهده اطلاعات آماری

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مجموع مدارک موجود 9660
  کتابخانه دانشکده بهداشت
مجموع مدارک موجود 1662
      نمودار دایره ای دو بعدی       نمودار دایره ای سه بعدی       نمودار میله ای