معرفی کارمندان معرفی کارمندان

کتابخانه مرکزی دارای7 نفر کارمند می باشد.

مسول کتابخانه : سید علی برزین  دارای مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

بخش خدمات فنی: شوکت پرماه دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

بخش مجموعه سازی: اعضم السادات توسلمند دارای مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

بخش امانت:

  • پروین انصاری کاردان ادبیات
  • فرشاد بارون زاده کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

بخش نشریات و مرجع : یکنفر کاردان ادبیات

بانک های اطلاعاتی: داریوش سالاری کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

بهرام بختیاری خدمات و نظافتچی