نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 1.نظارت بر عملکرد کارکنان کتابخانه

2.تنظیم نامه های اداری کتابخانه

3.تنظیم درخواست های مصرفی و غیر مصرفی

4.تهیه  گزارش عملکرد کتابخانه

 5.بهبود نقاط قوت و نقاط ضعف

6.مجموعه سازی صحیح مخزن

 6.سازمان دهی سفارش و خرید سالانه کتابخانه (تنظیم نهایی لیست نهایی کتب فارسی و لاتین جهت خرید از نمایشگاه )

6.پیگیری مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری

7.مدیریت نرم افزار Digilib