نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

1-کسب آگاهی از ویرایش های جدید ابزارهای سازماندهی مواد و پیشنهاد سفارش آن به بخش فراهم آوری

2- انجام صحیح فهرستنویسی توصیفی ، تحلیلی  در نرم افزار DIGILIB 

3. رده بندی منابع با استفاده از رده بندی پزشکی NLM

4.ورود شماره ثبت کتاب های جدید در نرم افزار پارس آذرخش

4.پرینت لیبل عطف و بارکد و جیب کتاب

  4-سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مرتبط با سازماندهی ، فهرستنویسی ، رده بندی و پردازش تمام منابع اطلاعاتی

6-همکاری و هماهنگی با بخش سفارشات ، مرجع ، امانت

7.تامین منابع الکترونیک