نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

1.کارگاه آموزشی دو روزه آشنایی با مفاهیم نظری و کاربرد های عملی بازاریابی اجتماعی در برنامه های سلامت ویژه اعضای هیات علمی ،کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

2. کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با مفاهیم نظری و کاربرد های عملی سواد سلامت ، ویژه اعضای هیات علمی ،کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

ب:گروه هدف :دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

1.کارگاه دو روزه پروپزال نویسی

2.کارگاه دو روزه تجزیه و تحلیل آماری مقدماتی

3. کارگاه دو روزه مدیریت منابع الکترونیکی

4. کارگاه دو روزه مقاله نویسی

 

 

1

کارگاه دو روزه پروپزال نویسی

دکتر شمس .دکتر اکبرتبار

21/8/97

28/8/97

2

کارگاه دو روزه تجزیه و تحلیل آماری مقدماتی

دکتر موسوی زاده

5/9/97

12/9/97

3

کارگاه دو روزه مدیریت منابع الکترونیکی

دکتر ملک زاده .دکتر شمس

19/8/97

26/9/97

4

کارگاه دو روزه مقاله نویسی

دکتر موسوی زاده .دکتر شمس

3/10/97

10/10/97

5

کارگاه جستجوی منابع معتبر علمی با Google Scholar

طاهره صالحی زاده

17/10/97

 

6

کارگاه استراتژی های جستجو

طاهره صالحی زاده

24/10/97

 

7

کارگاه آموزش جستجو در پایگاه ScienceDirect

طاهره صالحی زاده

1/11/97