نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

1. امانت دادن منابع برای اعضای جدید کتابخانه و پاسخگوئي به سوال مراجعان بخش امانت

2.صدور کارت عضویت برای اعضای جدید کتابخانه در نرم افزار  Digilib

3.تهیه صورت عنوانهای مورد در خواست مراجعه کنندگان و پیشنهاد آنها به بخش سفارشات

4.کنترل خروج و تمدید  منابع

5.بررسی در خواست های مراجعه کنندگان در مورد رزرو کتاب

6.مرتب کردن مخزن بر اساس رده بندی NLM

8.همكاري با بخش خدمات فني در ارتباط با وجين مجموعه

9.همکاری در مهمور کردن کتب جدید

10.همکاری در قرار گرفتن لیبل های کتب