اهداف دانشکده اهداف دانشکده

اهداف دانشکده بهداشت:
تربيت افرادی است که بتوانند در جهت شناسايی، بررسی، تهيه گزارش، نظارت، ارزيابی و کنترل مسائل و مشکلات بهداشت محيط و عمومی و تغذیه واجرای برخی از برنامه‌ها و طرح‌ها براساس دستورالعمل‌های موجود اقدام نمايند.
الف) فعاليتهای آموزشی
1- تدريس دروس تئوری
2- تدريس دروس عملی همراه با انجام پروژه های درسی
3- راهنمايی، همکاری با دانشجويان به منظور انتخاب موضوع مناسب جهت پروژه با توجه به موضوعات بهداشت و سلامت عمومی منطقه
4- راهنمايی و مشاوره دانشجويان به منظور گذراندن 12 واحد کارآموزی در عرصه برای هرکدام از دانشجويان کارشناسی بهداشت عمومی و محیط که در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی دوره کارآموزی را می گذرانند.
ب) فعاليتهای پژوهشی
1- شامل انجام تحقيقات توسط اعضاء هيئت علمی و مشارکت دانشجويان جهت پروژه های تحقيقاتی و همکاری آنان در طرحهای تحقيقاتی
2- برگزاری سمينارهای دانشجويی به ويژه برای دانشجويان دوره کارشناسی
3- برگزاری همایشهای بین المللی و کشوری در راستای اهداف پژوهشی و آموزشی دانشگاه
ج) فعاليتهای جانبی
همکاری با ساير دانشکده ها و گروههای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی با برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانشجو و کارشناسان