درباره دانشکده بهداشت درباره دانشکده بهداشت

رسالت دانشکده بهداشت :

دانشکده بـــهداشت مسئــــولیت پذیرش و تربیت دانشجـــــــو در مقاطع مختلف رشتــــه های بـــــهداشتی شــــامل بهداشت عمومی(کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) و (کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ). تغذیه ( کارشناسی ) ، مهندسی بـــــهداشت محیط (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) و (کارشناسی ارشد )به منـــــظور تامیـــــن نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز استان و کشور در سطوح اجرایی، آموزشی و مدیریتی و نیز انجام تحقیقات علمی– کاربردی به منظور حل مشکلات نظام بهداشتی و نهایتاً تولید علم و ارتقاء سطح دانش در علوم بهداشتی را بر عهده دارد. در راستای تحقق اهداف فوق در مناطق جنوبی کشور دانشکده بهداشت یاسوج تاسیس و در حال حاضراین دانشکده با 4رشته شامل تغذیه، آموزش بهداشت ، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته - کارشناسی ارشد به تربیت دانشجو اشتغال دارد .